Sigortalılarımızın Anlaşmalı Kurumlarda oluşan sağlık giderleri Şirketimiz tarafından poliçe özel şartları ve teminat limitleri dahilinde online ödenmektedir.

Ancak sigortalılarımızın Anlaşmalı Kurumlarımız dışında oluşan herhangi bir sağlık problemi halinde yapmış olduğu elden hasar masraflarını poliçe teminat limitleri dahilinde Şirketimiz tarafından tazmin edebilmesi için "TAZMİNAT TALEP FORMU" ekinde ibrazı gereken belgeler aşağıdadır.

"TAZMİNAT TALEP FORMUNU" buraya tıklayarak basabilirsiniz!

A-YATARAK TEDAVİ GİDERLERİ

 • Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş özel veya resmi bir sağlık kuruluşunda yattığını belgeleyen ve yatış sebebiyle yapılan tedaviyi gösteren tıbbi rapor ve çıkış epikrizi (bilgi formu)
 • Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
 • Kaza halinde Trafik Kazası Tespit Tutanağı

Cerrahi Müdahaleyi (ameliyat) Gerektirdiği Hallerde (yukarıdaki belgelere ek olarak)

 • Tedavinin söz konusu müdahaleyi gerektirdiğini kanıtlayan doktor raporu ve çıkış epikrizi (bilgi formu)
 • Teknik ameliyat raporu
 • Operatör ücreti dahil tüm ameliyat masraflarına ilişkin dökümlü fatura aslı
 • Patoloji raporu

Yurtdışı Tedavilerinde (yukarıdaki belgelere ek olarak)

 • Sigortalının giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi
 • Yurtdışı faturalarının ve ilgili rapor ve sonuçların yeminli tercümeden onaylı İngilizce ya da Türkçe nüshalarının ibrazı

Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Giderleri

 • Masrafları belgeleyen dökümlü fatura asılları
 • Sigortalının doktoru tarafından düzenlenmiş, hastalığın başlangıç ve seyrinin özetlendiği, yapılan tedavinin kür sayısını gösteren rapor

B-AYAKTA TEDAVİ GİDERLERİ

Doktor Muayene Giderleri

 • Hastane/kliniğin isme yazılı resmi faturası veya muayene eden doktorun adı, soyadı ve branşı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını gösteren resmi serbest meslek makbuzu

İlaç Giderleri

 • Kullanılan ilaçları belgeleyen isme yazılmış doktor reçetesi
 • Reçete arkasına isimleri gözükecek şekilde iliştirilecek olan fiyat küpürleri
 • Masrafı belgeleyen kasa fişi/isme yazılı fatura

Tahlil ve Röntgen Giderleri

 • Tahlil ve/veya röntgen sonuçları
 • Tahlil ve/veya röntgenlere ait isme yazılı fatura aslı
 • Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi

Küçük Müdahale Giderleri

 • Tedavinin gerekli olduğunu gösteren doktor raporu
 • Masrafı belgeleyen isme yazılı fatura aslı
 • Parça/biyopsi alındıysa patoloji sonucu

Trafik Kazası sonucu Diş Tedavisi Giderleri

 • Tedavinin hastane, klinik ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş doktorlarınca yapıldığını belgeleyen dökümlü fatura aslı
 • Doktor tarafından yapılan tedavinin ayrıntılı olarak belirtildiği diş krokisi
 • Kazanın oluş şeklini, nedenini belirten yetkili makamlardan alınan kaza raporu

Fizik Tedavi Giderleri

 • Tedavinin gerekli olduğunu gösteren ve seans sayısının belirtildiği doktor raporu
 • Masrafı belgeleyen dökümlü isme yazılı fatura aslı

Modern Tanı Yöntemleri

 • Yapılan tetkiklerin ayrıntılı raporu
 • Masrafı belgeleyen dökümlü isme yazılı fatura aslı
 • Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi

Doğum Giderleri

 • Doğum raporu
 • Hastaneden alınan dökümlü isme yazılı fatura aslı